حالـم گرفتـه...

از این دنیـایـی ڪه 
آدم هایـش همچـون
هوایـش ناپایدارنـد... 
گـاه آنـقـدر پاڪ 
ڪه بـاورت نمیشـود �

حالـم گرفتـه...

از این دنیـایـی ڪه

آدم هایـش همچـون

هوایـش ناپایدارنـد...

گـاه آنـقـدر پاڪ

ڪه بـاورت نمیشـود ،

گـاه آنقـدر بـی مـعرفـت

ڪه نفـسـت مـیگـیـرد

💦Channel: @bsmsq 💯

💕💎🔱💎🔱💎🔱💕