🔰⚜🔰⚜🔰⚜🔰⚜🔰⚜

⚜🔰

🔰

اهل کجــــا بودنــت مهــم نیـــست

اهل و بجـــا بودنـــت مهـم است!!!

منـــطـقـــه زنـــدگـیـــت مهـــم نیــــست

منـطـق زنــدگیـــت مهــم است!!!

‌‌‌‌

🔰

⚜🔰

🔰⚜🔰⚜🔰⚜🔰⚜🔰⚜

💦Channel: @bsmsq 💯

💕💎🔱💎🔱💎🔱💕