💦❄☄💦❄☄💦❄☄💦

بهترین جواب بدگویی: سکوت

بهترین جواب خشم: صبر

بهترین جواب درد: تحمل

بهترین جواب سختی: توکل

بهترین جواب خوبی: تشکر

بهترین جواب زندگی: قناعت

بهترین جواب شکست: امیدواری

💦Channel: @bsmsq 💯

💕💎🔱💎🔱💎🔱💕