آبشار هم با تمام زیبایی

و اقتدارش برای رسیدن

به "مقصود" فرو میریزد!

گاهی باید درخود شکستن را

تجربه کرد، تا به دریا رسید!

افتادگی آموز اگر طالب فیضی

هرگز نخورد آب، زمینی که بلند است

🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷

  دانلود ویدئو