دو تا گنجشک بودن

یکی داخل اتاق یکی بیرون پشت شیشه

گنجشک کوچولو از پشت شیشه گفت:

من همیشه باهات میمونم.......

قول میدم!!!!!!

و گنجشک توی اتاق فقط نگاهش کرد...!!

گنجشک کوچولو گفت :

من واقعأ "عاشقتم" !!!!!!

اما گنجشک توی اتاق فقط نگاش کرد....!!!!

امروز دیدم گنجشک کوچولو پشت 

شیشه اتاقم "یخ زده"

اون هیچوقت نفهمید .......

گنجشک توی اتاقم "چوبی" بود !

حکایت بعضی ماهاست ...

خودمونو نابود میکنیم

واسه "آدمای چوبی"

کسانی که نه مارو میبینن.....

نه صدامونو میشنوند.......