باز باران...اما کو ترانه؟؟؟➿➿

کو دو دست کودکانه؟؟؟ ➿➿

کو نگاه عاشقانه؟؟؟؟؟؟ ➿➿

کو سلامی بی بهانه؟؟؟ ➿➿

دل شکسته،قد خمیده،آخر دنیا رسیده➿➿

بی کسی تنها رفیق است➿➿

دلخوشی با ما غریب است➿➿

چشم در چشمان باران➿➿

هیچ کس جز او نمانده➿➿

از میان جمع یاران باز باران➿➿

باز هم دستخوش به باران.!!!!!!!!!➿➿

.

🔴👌👌👌🌸🌸🌸