🌻یکشنبه تون شاد شاد

🌹20مرداد روز عرفه

🌸روزی که خدادر رحمت و

🌺بخشش رابه روی همه بازمیکند

🌼خدایا دراین روز بخشش

🌷به تک تک دوستانم

🌸ببخش به وجودشان خوبی هارا

🌺به لحظه هایشان خوشبختی

🌻به جان شان سلامتی

🌹به زندگی شان خیروبرکت و

🌸 به سرنوشت‌شان

🌷عاقبت بخیری را