دارد تمام می شود ؛

اردیبهشتی که بویِ نابِ باران و شکوفه می داد ...

ماهِ بهشتیِ بینظیری ؛

که با همه ی ماه ها فرق داشت ...

ما می مانیم و

خیابان هایی ؛

که دلشان برایِ مهربانیِ ابرهایِ بهاری ، تنگ می شود ...

برای نازدانه ی دل نازکِ فصل ها ،،،

که صدایِ هق هقِ شبانه اش ؛

تویِ گوشِ کوچه های شهر ،

تا همیشه خواهد ماند ...

اردیبهشت تمام می شود ،

و این خیابان ها ؛

تا رسیدنِ پاییز ،

بغضِ گلویشان را

با دو جرعه آفتاب ،

قورت خواهند داد ...

#✨🦋👌👌👌👌🌸🌸🌸🌸