گذشته ها،گذشته!
چنانچه همسرتان با رفتار یاگفتارش باعث آزردگی شما شده است،او را ببخشید
هرگاه اختلافی به وجود آ�

گذشته ها،گذشته!

چنانچه همسرتان با رفتار یاگفتارش باعث آزردگی شما شده است،او را ببخشید

هرگاه اختلافی به وجود آمد،گذشته ها را به رخ او نکشید، به خصوص اگر اظهار پشیمانی کرده است

CHANNEL: @bsmsq