خارج کردن یک کفش دوزک پس از 3 سال از گوش این خانم به رنج و ناشنوایی اش خاتمه داد! او بعد از همه این سال ها موفق شد �

خارج کردن یک کفش دوزک پس از 3 سال از گوش این خانم به رنج و ناشنوایی اش خاتمه داد! او بعد از همه این سال ها موفق شد سر یک کفشدوزک مرده را از گوشش خارج کند.

🇮🇷🇮🇷 @bsmsq