در مخزن حفظ بذر گیاهان جهان در نروژ تقریبا بذری از تمام گیاهان جهان یعنی چیزی حدود 850 هزار نوع در شرایط کنترل شده نگه داری می شود تا در صورت وقوع حادثه ای جهانی و منقرض شدن بعضی گیاهان بتوانیم آنهارا دوباره بکاریم

این بذر ها به گونه ای نگهداری و تغذیه می شوند که تا 450 سال قابلیت رویش دارند