نگاهی شیشه ای دارم به سنگ مردمک هاشان

الفبای دلت معنای"نشکن!" را نمی فهمد

هزاران بار دیگر هم بگویی "دوستت دارم"

کسی معنای این حرف مبرهن را نمی فهمد ...

👌👌👌🌸🌸🌸