بعضی آدمها خسیسند.

خساست انواع مختلف دارد.

یک نوع خساست هم هست

به اسم خساست کلامی.

طرف اشتباه میکند،

دست و دلش می لرزد بگوید "ببخشید".

یکی را دوست دارد،

انگار جانش را می گیرند بخواهد بگوید "دوستت دارم".

کاری برایش میکنی

انگار از بند دلش کنده می شود بگوید " ممنون" و ...

حرفهای خوب مالیات ندارند ...

اما گاهی نگفتنشان هزینه های هنگفتی

به اطرافیانمان تحمیل می کند.