گاهی برای رشدکردن
بایدسختی کشید
گاهی برای فهمیدن
بایدشکست خورد
وگاهی برای به دست آوردن
بایدازدست داد
خواستن ا

گاهی برای رشدکردن

بایدسختی کشید

گاهی برای فهمیدن

بایدشکست خورد

وگاهی برای به دست آوردن

بایدازدست داد

خواستن اگرباتمام وجود باشد

هیچ سدی نمیتواند مانع شود

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌❅•| @bsmsq |•❅