🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂

🍒تفکر🍒

💎هوای یکدیگر را داشته باشیم

دل نشکنیم

زودقضاوت نکنیم

هنجارهای زندگی کسی را مسخره نکنیم

به غم کسی نخندیم

به راحتی از یکدیگر گذر نکنیم

به سادگی آب خوردن بر دیگری تهمت ناروا نبندیم

و حریم آبروی دیگری را بدون اجازه وارد نشویم...

آدم‌ها، دنیا دو روز است!

هوای دل یکدیگر را بیشتر داشته باشیم...

🍒تا توانی دفع غم از چهره ی غمناک کن؛

🍒در جهان گریاندن آسان است، اشکی پاک کن!

======================