من کارم از اشتباه گرفتن فریبرز عرب نیا و ابوالفضل پور عرب و ونک و پونک و نارمک و بیرجند و بجنورد و بروجردو، بروجن اینا گذشته، من فریدون فروغی و فروغ فرخزاد و فریدون فرخزاد رو باهم اشتباه میگیرم.