درختی که یک طرفش تابستان و یک طرفش پاییز است

رئیس بنیاد البرز شناسی:

🔹این عکس بسیار زیبا از درخت توت است در جاده دروان، مرز بین دروان و خوارس، این تصویر به زیبایی تفاوت دما و آب و هوا در البرز - کرج - را بیان می‌دارد.

🔹برگ‌های زرد درخت، به سمت شمال که هوا سردتر است و برگ‌های سبز به سمت جنوب که هوا چند درجه گرمتر است قرار گرفته‌اند.