🍎💫⚡✨💥🌾

🍂🍃🌸🍁

🌼🌷

🌾

با تمام دنیا قهرم .......!!

اما اگر تو صدایم کنی.......؛ ""برمیگردم "" .

وبا همان حماقت و سادگی ام می گویم........"" جانم "" .

من اینم ....... .

راحت دل می بندم ...... .

دیر فراموش می کنم ...... .

زود می شکنم...... .

به اشتباه وابسته میشوم.....!! . "ساده ام " می سوزم به پای سادگی ام........!! . "صبورم " صبر می کنم ........!! .

اما اگر دل بکنم ....... برای همیشه رفته ام

‌ ﷽

🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷