سیم مودم و کولر رو جوری تنظیم کردم که وقتی کولر رو روشن می کنی مودم خاموش میشه.....

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اینو از گروه بابا ها دزدیدم،داشتن چیز یاد هم میدادن 😐😂😂😹

🌷 @bsmsq 🌷