باور آدمهای ساده را خراب نکن
آدمهای ساده با تو تا ته خط می آیند

و اگر بی معرفتی ببینند، قهر نمی کنند!
میمیرند...
�

باور آدمهای ساده را خراب نکن

آدمهای ساده با تو تا ته خط می آیند

و اگر بی معرفتی ببینند، قهر نمی کنند!

میمیرند...

مرگِ پروانه را آیا دیده ای؟

پروانه با یک تلنگر میمیرد.....

join us🔜 @bsmsq