🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷

مرد ها خیلی هم خوبند ...

دوست داشتنی و مهربان ... عاشق محبت واقعی ... گاهی وقتا مثل یه بچه از ته دل خوشحالند ...

و گاهی مثل یک پیرمرد خسته ... اکثرشان تنهایی را تجربه کرده اند ... بیشترشان درد کشیده اند ... و اکثرا غمهایشان را در وجودشان مخفی کرده اند ... خیلی از اشک ها را نگذاشته اند از چشمانشان بیرون بریزد ...

مردها میروند قدم میزنند تا یادشان نرود که به جای گریه باید قدمهای محکم داشته باشند ... همانهایی که اگر عاشق شوندبرایتان شاملو می شوند ، و بیستون میکنند ...

و تو بهشت را روی زمین خواهی داشت ...

آری اینها مرد هستند ...

🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷