بیش از این سوی نگاهت،نتوانم نگریست !

اهتزاز ابدیت را یارای تماشایم نیست !

کاش می گفتی چیست؟

آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست ...

👤فریدون مشیری

✨🦋