🍁🍁🍁🍁🍁🍁

پاییز ، پاییز دارد تمام می شود

یلدا می آید تا شروع فصل مرا فریاد بزند

یلدا می آید تا ماه سرد مرا فریاد بزند

و من هنوز زمستان و برفش را ندیده ،یخ میزنم

خنجری که در قلبم فرو کرده ای ، هنوز در جای خود مانده است ...

و این قلب...این قلب بیچاره ... دلش برای یلدا تنگ شده است

چرا که یلدا .... خوش خبریست

یلدا .. آمدن تولدم را فریاد میزند .. و من باز امسال از خدا هدیه ای خواهم گرفت .

#ارسالی_آقا_بیژن

@bsmsq