ترانه : آهای خبردار

با صدای : همایون شجریان

🌺آهای خبردار
🌺مستی یا هشیار
🌺خوابی یا بیدار
🌺تو شب سیاه
🌺تو ش�

ترانه : آهای خبردار

با صدای : همایون شجریان

🌺آهای خبردار

🌺مستی یا هشیار

🌺خوابی یا بیدار

🌺تو شب سیاه

🌺تو شب تاریک

🌺از چپو از راست

🌺از دورو نزدیک

🌺یه نفر داره

🌺جار میزنه جار

@bsmsq