بارالها!

چون هر شب✨

قلبهای مهربان دوستانم را

به تو می سپارم،

باشد که با یاد تو✨

به آرامش رسیده

وفارغ از دردها و رنجها

طلوع صبحی زیبا را✨

به نظاره بنشینند..

"شبتون سرشار از آرامش".🙏

🍂🍂 @bsmsq ⛱⛱

  دانلود ویدئو