🌷🌹همگی رهگذریم

🍃بہ کسی کینه نگیرید

🌸دل بی کینه قشنگ است

🍃به همه مهر بورزید

🌸به خدا مهر قشنگ است

🍃بشناسید خدا را

🌸هرکجا یاد خدا هست

🍃هرکجا نام خدا هست

🌸سقف آن خانه قشنگ است.

🍃سلاااام بر شما که زیباترین خلق خدایید

#فوروارد_یادتون_نره

خیلی زیباست🌹🌹🌹🌹