قاصدکی برایم پیدا کنید

می خواهم آرزو کنم

و آنچه که می خواهم را

به دستان باد بدهم

بقایش را که ندیدم

فنایش را هم نمی خواهم که ببینم

باد امانت دار خوبی نیست

اما همنشین بلندی هاست

فنای ذات او جاری و آرام

و مرتفع است

قاصدکی برایم پیدا کنید

که پرواز را خوب بلد باشد

می خواهم در گوشش

آرزو هایم را بر باد بدهم...

👌👌👌🌸🌸🌸🌸