انسان های هم فرکانس همدیگر را پیدا می کنند.. حتی از فاصله های دور...

از انتهای افق‌های دور و نزدیک..

انگار. جایی نوشته بود که اینها باید در یک مدار باشند..

یک روزی .. یک جایی هست که باید با هم ، برخورد کنند...

آنوقت... میشوند همدم، میشوند دوست، میشوند رفیق..

اصلا میشوند هم شکل...

مهرشان آکنده از همه ....

حرفهایشان میشود آرامش...

خنده شان، کلامشان می نشیند روی طاقچه دلتان..

نباشند دلتنگشان میشوی..

هی همدیگر را مرور می کنند..

از هم خاطره می سازند....

مدام گوش بزنگ کلمات و ایده ها هستند..

و یادمان باشد..

حضور هیچکس در زندگیمان اتفاقی نیست.

@bsmsq