🌺هیچوقت با کسی

🌺بیشتر از جنبه اش

🌺رفاقت نکنیم...

🌺درد دل نکنیم...

🌺شوخی نکنیم...

🌺حرمت ها شکسته میشود.

🌺هیچوقت به کسی

🌺بیشتر از جنبه اش

🌺خوبی نکنیم...

🌺محبت نکنیم...

🌺لطف نکنیم...

🌺تبدیل به وظیفه میشود.

🌺هیچوقت از کسی

🌺بیشتر از جنبه اش

🌺خوبی نخواهیم...

🌺کمک نگیریم...

🌺انتظار نداشته باشیم...

🌺تبدیل به منت میشود

❣

🌼🍃🌸