ما در اینجا غریبیم، غر یب

با قلبی لبریزاز امید و آرزو

اما محکوم

محکوم به ماندن در حاشیه ها

ما همه پر باریم

ولی کسی مارا ارج نمی نهد

ما لایقیم

ولی محکوم

چون غریبیم

خدایا چگونه میتوانیم

زین بند رهایی یابیم

و به ارزش های واقعی خود دست یابیم ؟

چگونه میتوانیم افکار را جهانی کنیم؟

وبه دنیا بگوییم که ما همه انسانیم و یکسان

چگونه

چگونه 

🌸💜💜🌸