کلمه می‌تواند ؛

تو را مشتاق کند مثل: "دوستت دارم"

تو را ویران کند مثل: "از تو بیزارم"

 تو را تلخ کند مثل: "خسته ام"

تو را سبز کند مثل: "خوشحالم"

 تو را زیبا کند مثل: "سپاسگزارم"

 تو را سست کند مثل: "نمی‌توانم"

 تو را پیش ببرد مثل: "ایمان دارم"

 تو را خاموش کند مثل: "شانس ندارم"

کلمه می‌تواند تو را آغاز کند مثل:

از همین لحظه شروع میکنم ،

از همین نقطه تغییر میکنم ،

از همین دم یک طرح نو میزنم ،

می توانم ، می خواهم ، می شود

پس من میتوانم میخواهم و هر چه تقدیر من است میشود 👌

@bsmsq