☘ به درخت نگاه کن ..
قبل از اینکه شاخه‌هایش زیبایی نور را لمس کند، ریشه‌هایش تاریکی را لمس کرده 
گاه برای رسیدن

☘ به درخت نگاه کن ..

قبل از اینکه شاخه‌هایش زیبایی نور را لمس کند، ریشه‌هایش تاریکی را لمس کرده

گاه برای رسیدن به نور ؛

باید از تاریکی‌ها گذر کرد..

🌙ماه رمضان فرصت گذر از تاریکی‌

🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷