*‌ #دعا واسه تو که دوست خوب منی*

_💜الهی ،،،،،،،،، قامتش را خم نگردان_

_💜دوچشمش را ،، پر از شبنم نگردان_

_💜نصیبش ،، خنده ای بر لب بگردان_

_💜دلش را ،،،،، جای درد و غم نگردان_

_💜خدایا ،،،،،، فال او را خوش بگردان_

_💜از عمر ،،،،،،،،، نازنینش ڪم نگردان_

_💜الهی ،،،،،،،،، اَحسَنُ الحالش بگردان_

_💜پناهش باش و ،، بی محرم نگردان_

_💜تو او را ،،،،،،، از بلا دورش بگردان_

_💜مریض و ،،،،، در پی مرهم نگردان_

_💜ز قلبش ،،،،،، غصه را بیرون بگردان_

_💜اسیرش در ،،،،،،،تب و ماتم نگردان_

_💜خدایا ،،،،، خالقا ،،،،، شادش بگردان_

_💜گرفتارش ،،،،،،، در این عالم نگردان_

بفرست واسه دوستانت که خیلی دوستشون داری 🌹

@bsmsq