از آدم های مهربانِ زندگی

که خیلی خیلی دیر ناراحت میشوند

باید بی نهایت ترسید

این آدم ها یکبار برای همیشه

همه چیز را دو دستی میگذارند و میروند

یکبار برای همیشه...

@bsmsq