این مرد هندى بعد از مرگ همسرش بخاطر طولانى بودن مسیر درمانگاه، 22 سال شبانه روز با یک تیشه کوه را کند تا هیچکس ما

این مرد هندى بعد از مرگ همسرش بخاطر طولانى بودن مسیر درمانگاه، 22 سال شبانه روز با یک تیشه کوه را کند تا هیچکس مانند همسرش قربانى مسیر طولانى نشود. مسیرى که از 70 به 1 کیلومتر کاهش یافت

@bsmsq