ترانه: تیکه کلام

باصداى:على عبدالمالکى

شعروآهنگ:على عبدالمالکى

🌺فکرنکن میگم
🌺دوست دارم
🌺از رو علاقمه
🌺ب

ترانه: تیکه کلام

باصداى:على عبدالمالکى

شعروآهنگ:على عبدالمالکى

🌺فکرنکن میگم

🌺دوست دارم

🌺از رو علاقمه

🌺به همه میگم

🌺دوست دارم

🌺تیکه کلاممه

🌺تو نمیدونى

🌺چه چیزایى

🌺توى خیالمه

@bsmsq