🌸مادر مادر است

🌸اگر نفرینی هم بکند کارساز نمیشود

🌸چون اصلا نفرینش نفرین نیست

🌸مادرناراحت شود یک چیزی میگوید

🌸چند دقیقه بعد فراموشش میشود

🌸اما پدر اگرناراحت شود صبر میکند

🌸دوباره ناراحت شود بازصبر میکند

🌸باز صبر میکند... باز...

🌸اما خدانکند پدرصبرش لبریز شود

🌸و نفرینی بکند، این نفرین طومار

🌸زندگی آن فرزند را برهم میپیچاند

🌸خیـلی مراقب آه پــدرمان باشیم

❣

🌼🍃🌸