شهریور

چه عاشقانه

روزهایش را ورق میزند

تا برسد به پاییز

مجالی نیست

باید رنگ ها را

مهمان برگها کرد

پاییز می آید و

باز شهریور می ماند

و

عاشقانه هایش.....