▼▼▼گاهی دلـــــم میگــــــیره ازسخنانی که در شـأنــــــــم نیست...▼▼▼

▼▼▼گاه دلــــــــم میگیره ازصداقتــــــم که هیچکس لایــــــق آن نیست،.....▼▼▼

▼▼▼گاه دلــــــــم تنگ میشه برای وعــــــده هایی که میدانستم نیست اما برای دلخوشیم کافــــــــی بود..،▼▼▼

▼▼▼گاه دلــــــــم میگیرداز سادگـــــی هایم،/....▼▼▼

▼▼▼گاه دلـــــــم میسوزدبرای وفـــــــاداری هایم.....▼▼▼

▼▼▼،گاه دلـــــم میسوزدبرای اشکهایم...▼▼

▼▼▼گاه دلـــــــم میگیردازروزگــــــــــاری که درآنم....▼▼▼

☜این نبـــــــــــــــودآنچه درانتظارش بــــــــــــــــودم......☞

←←← نب_________________ود.....

🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂