ارام ارام صدای پای رمضان به گوش میرسد دستهاى خالى من دخیل دل پاکتان
مرا در ساعات آخر شعبان نه به بهاى لیاقت
بلک�

ارام ارام صدای پای رمضان به گوش میرسد دستهاى خالى من دخیل دل پاکتان

مرا در ساعات آخر شعبان نه به بهاى لیاقت

بلکه به رسم رفاقت اول حلال

وبعد دعایم کنید.

🌙پیشاپیش ماه مبارک رمضان مبارک

🔷🔹 @bsmsq 🔹