☂ قایق زندگی تون

☂ همواره درساحل آرامش

☂ درهای رحمت الهی

☂ همواره به روی تان باز

☂خونه هاتون

☂ پر از عطر گل لبخند

☂ وگونه هاتون

☂ همواره بوسه گاه خدا...

💙 در پناه خدا/شب خوش🙏

🍂🍂 @bsmsq ⛱⛱

  دانلود ویدئو