از عالمۍ پرسیدند
براۍ خوب بودن ڪدام
روز بهتر است؟
عالم فرمود
یڪ روز قبل ازمرگ
 گفتند:
ولۍ مرگ راهیچڪس
نمیداند!

�

از عالمۍ پرسیدند

براۍ خوب بودن ڪدام

روز بهتر است؟

عالم فرمود

یڪ روز قبل ازمرگ

گفتند:

ولۍ مرگ راهیچڪس

نمیداند!

عالم فرمود:

پس هر روز زندگۍ

را روز ِآخر فڪرڪن

وخوب باش

شاید فردایۍ نباشد

@bsmsq

🌸🍃