🌸بارالها سرآغاز صبحم

🕊با یاد و نام تو دریچہ قلبم را

🌸خالصانہ بہ سوی تو میگشایم

🕊تا نسیم رحمتت بہ آن بوزد

🌸و نوری از محبت و

🕊عشق تو بہ قلبم ببارد

🌸 #الهی_به_امید_تو🌸

🆑 @bsmsq

  دانلود ویدئو