🏠خانه ای پر از اکسیر🏠

🏠خوشبختی خانه ، در خدا پرستی است.

❤️ عزت خانه ، در دوستی است.

🏠 ثروت خانه ، در شادی است.

❤️ زیبایی خانه ، در پاکیزگی است.

🏠 پاکی خانه ، در تقوا است.

❤️ نیاز خانه ، در معنویات است.

🏠 استحکام خانه ، در تربیت است.

❤️گرمی خانه ، در محبت است.

🏠 صفای خانه ، درمحبت است.

❤️پیشرفت خانه ، در قناعت است.

🏠لذت خانه ، در سازگاری است.

❤️سعادت خانه ، در امنیت است.

🏠روشنایی خانه ، در آرامش است.

❤️رفاه خانه ، در حرمت و تفاهم است.

🏠ارزش خانه ، در اعتماد و اطمینان است.

❤️سلامتی خانه ، در نظافت و پاکیزگی است.

🏠صفت خانه ، در انصاف و گذشت است.

❤️شرافت خانه ، در لقمه حلال است.

🏠زینت خانه ، در ساده بودن است.

❤️آسایش خانه ، در انجام وظیفه است