مرد: این لباسها چیه رفتی دوباره گرفتی؟!

زن: آخ ! باز شیطون گولم زد گفت بهم میاد!

مرد: مگه نگفتم هر وقت شیطون داشت گولت میزد، بگو دور شو ... دور شو ...؟!!

زن: گفتم دور شو ،اونم دور شد ؛ ولی میگفت

وااااااای از دور خیلی بیشتر بهت میاد😆😅😂😂😂