🐶🥃 فال چاى 🥃🐶

📆تاریخ : جمعه 10 فروردین 1397

💫#فروردین : پیدا شدن گمشده، برگشتن 🌿

💫#اردیبهشت : دخالت هایی از بیرون که نباید به آن توجه کنید 🌿

💫#خرداد : مشکلاتی در عشق دارى که حل خواهد شد🌿

💫#تیر : حمایت از طرف دوستان خود خواهی شد 🌿

💫#مرداد : تولد – به دنیا آمدن یک شخص که دوست شماست 🌿

💫#شهریور: بهبود در اوضاع زندگی 🌿

💫#مهر : به دست آوردن سلامتی، سود و منفعت 🌿

💫#آبان: راحتی، آسایش و رفاه مالی 🌿

💫#آذر: ملاقات با یک دوست، جایگاه امن 🌿

💫#دی : اجتناب از تاخیر و درنگ، بهبود بیماری 🌿

💫#بهمن: از رفتار و عکس العمل های شتاب زده اجتناب کنید 🌿

💫#اسفند: دوستان جدید، فرصت تازه 🌿

@bsmsq