سخن بد می رنجاند
اگر چه پوشش شوخی
را بر قامتش بپوشانی 

و سخن نیک غم را می زداید
و شادی آفرین است
اگرچه از روی تعا

سخن بد می رنجاند

اگر چه پوشش شوخی

را بر قامتش بپوشانی

و سخن نیک غم را می زداید

و شادی آفرین است

اگرچه از روی تعارف باشد

سعی کن

برای زبانت نگهبانی بگذاری

تا واژه هایت را انتخاب کند

🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷