تقویم نجومی #چهارشنبه

مصادف با

1396-03-03 هجری شمسی

1438-08-25 هجری قمری

2017-05-24 میلادی

⚠️ تقارن نحسین، صدقه فراموش نشود. مسافرت مکروه است.

💠 امروز و فردا برای ارسال کالاهای تجاری، آغاز معالجات و دیدن بزرگان خوب است.

امشب:

شهادت در راه خدا قسمت چنین فرزندی می شود. او دستانی سخاوتمند دارد و بسیار مهربان خواهد بود.

🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

❣ @bsmsq ❣