گاهی باید یاد گرفت

همیشه دلی که برایت میتپد

ماندگار نیست !

باید یاد گرفت که قدرِ بعضی لحظه ها را

بیشتر دانست ...

باید یاد گرفت گاهی ممکن است

آنقدر تنها شوی ،

که هیچ چشمی اتفاقی هم تو را نبیند !

🍂🍂🍂🍂🍂🍂

‌‌‎