خانمی وارد دفتر یک وکیل دادگستری شد و پرسید: آقای وکیل جریمه بچه ای که با سنگ، شیشه پنجاه دلاری را شکسته چقدر است؟

وکیل لحظه ای فکر کرد و گفت: پنجاه دلار از پدرش مطالبه کنید.

خانم گفت: بسیار خوب پس خواهش می کنم پنجاه دلار مرحمت کنید زیرا این هنر پسر شما است که شیشه ما را شکسته است.

وکیل بلافاصله گفت: خانم ببخشید، شما باید پنجاه دلار لطف کنید زیرا حق مشاوره قضایی من در هر نوبت صد دلار است.

نتیجه: قبل از هرکاری همه جوانب کارو بسنجید 👌👌👌🌹🌹🌹

🔵